مسمومیت حیوانات خانگی با فلزات سنگین

بیماری های ناشی از مسمومیت فلزات سنگین :Heavy Metal فلزات سنگین اصطلاحی درشیمی است که به فلزها یا شبه ‌فلزهای دارای اثرات زیست‌ حیطی اشاره دارد. خاستگاه این واژه،از خطرناکی وآسیب‌زایی فلزهای سنگین درمحیط زیست برآمده است ومنظور از آن بیشترسرب،جیوه،کادمیوم و آرسنیک بوده‌است. این فلزات دارای وزن مخصوص بیش از ۶ گرم بر مترمکعب می باشند. فلزات سنگین تجزیه نمی‌شوند و به تدریج در بدن تجمع می‌یابند. در بافت‌های چربی، عضلات، استخوان‌ها و مفاصل انسان و حیوانات رسوب نموده و انباشته می‌گردند.