بنتونیت؟

نام تجاری مجموعهء کانی های آلومیناسیلیکاته رسی است؛ که با توجه به رفتارهای مخصوص به خود، نظیر جذب آب، چسبندگی و استحکام آن؛ کاربردهای بسیار متنوعی در انواع مختلفی از صنایع نظیر حفاری چاههای نفت و گاز، گندله سازی، ریخته گری، چینی و سرامیک، بهداشتی و... یافته است. حضور کاتیونهای مختلف نظیر سدیم ، پتاسیم و یا کلسیم ... باعث ایجاد تفاوتهای رفتاری در این مجموعه از خاکها میشود.